Wywiadówka Drukuj

Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych uczniów na wywiadówkę, która odbędzie się 11 września 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu.
Porządek:

a) godz. 17:00 spotkanie z rodzicami – dyrektor szkoły,
b) godz. 17:20 spotkanie z wychowawcami w klasach. I-VIII,
c) wywiadówka dla Rodziców dzieci z punktu i oddziałów przedszkolnych według ustaleń wychowawców.

Tematy spotkania:

1. Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, trójek klasowych.

2. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.

3. Bezpieczeństwo w okresie pandemii COVID-19:
1) Procedury bezpieczeństwa.
2) Deklaracje: zajęcia pozalekcyjne, odbiór ze szkoły(PP/PO), maseczki, świetlica (załączniki).
3) Dane kontaktowe rodziców (załącznik).

4. Zapoznanie z kalendarzem szkoły, terminarzem zebrań i uroczystości szkolnych.

5. Omówienie i przyjęcie klasowego planu pracy wychowawczej.

6. Omówienie, przypomnienie WSO uczniów, regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania. Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym systemie oceniania i Przedmiotowymi Systemami Oceniania

7. Prawa i obowiązki rodzica, ucznia, konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania.

8. Deklaracje: zajęcia pozalekcyjne, odbiór ze szkoły(PP/PO), maseczki, świetlica.

9. Dane kontaktowe rodziców.

10. Formy przekazywania informacji: spotkania, korespondencja, Internet.

11. Sposoby kontaktowania się z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem i innymi osobami: spotkania indywidualne, dziennik elektroniczny.

Liczymy na Państwa niezawodne uczestnictwo!

Z poważaniem
Dyrektor PSP w Łukawcu
Dariusz Bogusz